İCRA VE İFLAS KANUNU
İCRA TAKİP YOLLARI ÜÇE AYRILIR:

1-İlamsız(Adi)Takip
2-Kambiyo Senedine Dayalı Takip
3-İlamlı Takip

İLAMSIZ( ADİ) TAKİP

Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yoludur.

NEDEN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ:

Elinde kambiyo senedi ya da ilam (mahkeme kararı) bulunmayan bir alacaklının (eğer alacak rehinle de temin edilmemişse) , alacağına icra yoluyla kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır. Bu takip yolu, gerek borçlu gerekse alacaklı tarafından kolayca kötüye kullanılmaya açık olduğundan bunları engelleyerek çıkarlar dengesini korumak için yasada borca itiraz ve inkar tazminatı gibi çeşitli yollar öngörülmüştür. Kısaca değinmek gerekirse, haklı bir nedene dayanmayan ya da varolmayan bir alacak dolayısıyla başlatılacak takiplere karşı, borçluya -kendisini korumak için- borca itiraz etme hakkı verilmiştir. Nitekim borçlu olmadığı halde icra takibiyle karşı karşıya kalan taraf aleyhine bozulan çıkarlar dengesi, borca itirazla yeniden kurulacaktır.
Ne var ki, haklı bir nedene dayanan alacak için de borca itiraz yoluna başvurularak denge alacaklı aleyhine de bozulabilir. Böyle bir durumda alacaklı, itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine başvuracak ya da genel mahkemelerden itirazın iptal edilmesi kararı alacaktır. Alacaklı, aralarında önemli farklar bulunan bu iki yoldan dilediğini seçmekte serbest olmadığından itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine başvurabilmek için daha doğrusu bu başvurudan olumlu sonuç alabilmek için elinde 68.maddede sayılan belgelerden birinin olması gerekmektedir. Hiç kuşku yok ki icra tetkik merciinden itirazın kaldırılması kararı alınması genel mahkemelerden itirazın iptali kararı alınmasına oranla çok daha hızlı olacaktır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İTİRAZ YOLLARI ve ÇEŞİTLERİ

1-YETKİYE İTİRAZ
2-BORCA İTİRAZ (Ödeme,Takas,Zamanaşımı)
3-İMZAYA İTİRAZ

İTİRAZ SEBEPLERİ

*Maddi hukuka veya takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri,

*Maddi hukuka dayanan itiraz sebepleri

*Alacak hiç doğmamıştır veya istenildiği kadar değildir.

*Alacağı doğuran sözleşme batıldır.

*Alacak muaccel değildir.

*Borç son bulmuştur, ödenmiş veya zamanaşımına uğramıştır.

*Alacak taliki bir şarta bağlıdır,

*Alacaklı veya borçlu sıfatı yoktur vs.

*Takip Hukukuna dayanan itiraz sebepleri

*Yetki itirazı,

*Alacaklının aynı alacak için bir takip yaptığı ve bu takibin devam ettiği,(derdestlik)

*Hakkında aciz vesikası olan borçlunun, yeni mal iktisap etmediği yönündeki itirazı

Borçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Borçlunun itirazında haklı olup olmaması önemli değildir.

Bu durumda alacaklı ne yapmalı ?

1-İmzası ikrar edilmiş adi senet
2-İmzası noterlikçe tasdik edilmiş senet
3-Resmi Daireden alınmış Belge yada makbuz

İcra takibine borçlu tarafından itiraz edilmesi ile sonucu takibin durdurulması durumunda, alacaklı yukarıda sayılan belgelere dayanarak 6 ay içerisinde İcra Tetkik Mercii'nde itirazın kaldırılması talebinde bulunabileceği gibi 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası da açabilir.

*Kira alacağına ilişkin ilamsız takiplerde temerrüt süresi 30 gündür.30 günden önce itirazın kaldırılması istenebilir ise de temerrütten dolayı tahliye istenemez.

**Haksız borca ilişkin itirazın kaldırılması halinde, -talebe bağlı olarak- borçlu aleyhine itirazın kaldırılması talebinin reddi halinde ise alacaklı aleyhine en az %40 icra-inkar tazminatına hükmedilir.Kambiyo Senedine Dayalı Takip

İcra ve iflas kanunu kambiyo senetlerine dayanılarak haciz yolu ile takipte bulunulmasını genel haciz yolu ile takipten ayırarak özel olarak düzenlemiştir.Kambiyo senetleri kıymetli evraktandır ancak takip konusu alacağın dayanağını teşkil eden belgenin kıymetli evrak olması yeterli olmayıp kambiyo senetlerinden biri olması gerekir. Kambiyo senetleri kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olup, üç tanedir. Bunlar: Bono (Emre muharrer senet) ; Poliçe ve Çektir. Takip konusu alacağın dayandığı belge bu üç kıymetli evraktan birisi değilse kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yoluna gidilemez.

Alacağı kambiyo senedine bağlı bir alacaklının, alacak aynı zamanda rehinle temin edilmiş olsa bile önce rehne başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum önce rehne başvurma zorunluluğunun bir istisnasını teşkil eder. Kambiyo senedine özgü takip yolu, genel haciz yolu ile takibe nazaran alacaklı bakımından daha imtiyazlı hükümler ihtiva etmesine rağmen alacaklı dilediği takip yolunu seçmekte özgürdür. Ancak genel haciz yolu ile takipte ödeme emrine itiraz süresi 7 gün iken kambiyo senedine özgü takip yolunda 5 gündür.Ayrıca genel haciz yolu ile takipte borçlunun ödeme emrine itirazı takibi kendiliğinden durdurduğu halde, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte bu itiraz satıştan başka takip işlemlerini durdurmaz. Alacaklı kambiyo senedine özgü takip yoluna başvurduğu takdirde kambiyo senedine dair zamanaşımı süreleri uygulanacak, oysa genel haciz yolu ile takibe başvurursa genel zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.III-) TAKİP TALEBİ Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile bononun tahsilinde alacaklı genel haciz yolu ile takipte İİK 58’e göre bulunması gereken hususlardan başka takip talebine bononun aslını ve borçlu adedi kadar onaylı örneğini eklemek zorundadır. Çünkü İİK 168/1 gereğince icra müdürü, İİK 170a/2 gereğince de icra mahkemesi söz konusu bononun bu vasfı haiz olup olmadığını re’sen araştırmak zorunda olduğundan takip konusu bononun takip talebiyle birlikte icra dairesine verilmesi gerekir.

HAZIRLAYANLAR: İNCİ ALFAR , MURAT ÇEKİÇ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2004

KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİPLERDE BORCA İTİRAZ NEDENLERİ:

*Kambiyo senedine dayalı takiplerde,senet protesto edilmemiş olsa da ,keşideciden vade tarihinden itibaren gecikme faizi istenebilir.

*Karşılığı bulunmayan çekin dayalı takiplerde alacaklının çeki ibraz yada takas tarihi ile ödeme tarihi arasındaki dönem için -kademeli olarak ve reeskont (avans)oranında faiz istenebilir.

*"Düzenleme tarihi" olmadığı için bono sayılmayan belgeye dayanılarak yapılan takipte,borçludan ancak yasal faiz istenebilir,reeskont faizi istenemez.

*Borçlunun" imzası bulunmayan senetler nedeniyle borçlu bulunmadığı "şeklindeki itirazı "borca itiraz" şeklindedir.

*Keşidecinin protesto edilmiş olması halinde ,hamil lehtar-ciranta hakkında takipte bulunabilir.

*Senet bedeline iki sıfır eklenmek suretiyle tahrifat yapıldığına ilişkin itiraz, borca itiraz olarak kabul edilir.

*Takip konusu senedin teminat senedi olduğunu ileri sürmek "borca itiraz"niteliğindedir.

*İhtiyati haciz sırasında borcu (faiz oranını)kabul eden borçlu daha sonra İ.T.M.'ne borca itirazda bulunamaz.

*Alacaklı ,borçludan "gecikme faizi" dışında ayrıca "vade farkı" adı altında gecikme faizi isteyemez.

*Takip konusu bonoların ipoteğin teminatı olarak değil de ipotek bedelinin ödenmesi için düzenlendiğinin anlaşılması halinde borca itiraz olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

*Adi ortaklığın ,çekin keşide tarihinden önce feshedilmiş olması halinde,çek bedelinden dolayı sadece çekte imzası bulunan ortağın sorumluluğu vardır.

*Kambiyo senedini "kefil"sıfatı ile imzalayan kişi ayrıca "müteselsil kefil"olduğunu belirtmemiş olsa dahi "müteselsil kefil"olarak senet bedelinden sorumluluğu vardır.

*Muhatap, kendisine ciro edilen çeke dayanarak "karşılığı olmadığı"ndan bahisle ,kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapamaz.

*Çekin keşide tarihinde tahrifat olduğu iddiası borca itiraz niteliğinde değildir.

*Senede yapıştırılan pul bedelinin ,kambiyo senetlerine dayalı haciz yolu ile takibe konu olabilir.

*"Birikmiş faiz miktarına" "faiz oranına" ve " çek tazminatına " yönelik itiraz borca itiraz kabul edilir.

*Hamiline yazılmış olan bir çek üzerine yapılan ciro, senedin niteliğini değiştirerek,onu emre yazılı bir çek haline getirmez.

*Çek bedelinin icra takibinden önce ödenmiş olması halinde,bunun eklentisi olan faiz ve çek tazminatı bakımından ayrı bir takip yapılamaz.

*Muacceliye ilişkin itiraz borca itiraz olarak kabul edilemez.

*Takipten feragat eden alacaklı daha sonra bu feragatından dönemez.

*Alacaklı, takipten sonra kısmi ödemeyi kabul ederken ayrıca "ihtirazi kayıt"ileri sürmek zorunluluğu yoktur.

*Türk lirası üzerinden düzenlenmiş boş çek yaprağının yabancı para alacağı olarak doldurulmuş olması halinde borçlunun borca itirazının kabulü gerekir.

*Senet arkasındaki karalamalar üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda anlaşılan kısmi ödemeler ,senet hamiline karşı da ileri sürülebilir.

*Yırtıldıktan sonra ,parçaları yapıştırılarak ,bir araya getirilen senede dayanılarak ilamsız takip yapılamaz.

*Takip talebinde sadece "faiz "istenmiş ise yasal faize hükmedilir.

*Çekin ibraz süresi geçtikten sonra muhatap bankaya ibraz edilmemiş olması halinde keşideci çek bedelinden sorumlu tutulamaz.

*Borçlu(Keşideci) ibraz süresi içerisinde çekten cayamaz.

*Tahrifat iddiası ayrı bir dilekçe ile 5 gün içerisinde İ.T.M. 'ne bildirilmelidir.

*Ölen keşidecinin borcundan dolayı takibin yöneltildiği mirasçılar müteselsilen sorumludur.

*Bono metninde yan yana çizilmiş iki çizgi arasında"iade"kelimesinin yazılı olması senedin iptal edildiğini gösterir

*Kambiyo senedinin yüzüne atılan her imza "aval" arkasına atılan her imza da "ciro" hükmündedir.

*Bono niteliği taşımayan senede dayalı takiplerde yasal faiz istenebilir.

*Borca itiraz etmiş borçlu aynı zamanda faize de itiraz etmiş sayılır.

*Keşidecinin ,lehtar aleyhine aldığı iptal hükmü davada taraf olmayan hamile etkili değildir.

*Takip konusu senedin zamanaşımına uğradığını ileri sürmek borca itiraz niteliğindedir.

*Müteselsil kefil hakkında esas borçlu ile birlikte veya ondan ayrı olarak takip yapılabilir.

*İbraz edilmemiş olan kambiyo senetlerinde de borçlu vadeden itibaren "temerrüt faizi" ödemek zorundadır.

Borçlu yukarıdaki nedenlere dayanarak 5 gün içerisinde İcra Tetkik Mercii'nde itirazda bulunabilir. Ancak bu itiraz genel icra takip yollarından ayrı olarak sadece satışı durdururken diğer takip işlemlerini durdurmaz.

* Borca itirazın reddi ve alacaklının talebinin de bulunması halinde borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. Borca itirazın kabul edilmesi ve borçlunun talebinin de bulunması halinde alacaklı aleyhine inkar tazminatına hükmedilir.

* İmzaya itirazın bilirkişi incelemesi sonucunda ;reddi halinde talep olmasa da borlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. sebebi ne olursa olsun İmzaya itirazın kabulü halinde talep olsa da alacaklı aleyhine inkar tazminatına hükmedilmez.

* İmzaya itirazda alacaklının kötü niyeti saptandığında alacaklı aleyhine %10 para cezasına hükmedilir.

Ayrıca borçlu 5 gün içerisinde aşağıdaki nedenlerden birine dayanarak İcra Tetkik Mercii'ne icra takibine ilişkin şikayette bulunabilir;

1-TAKİP BİÇİMİNE(Dayanak senedin kambiyo senedi vasfında olmadığından bahisle kambiyo senetlerine mahsus yolla __ takip yapılamayacağına ilişkin şikayet )
2-HAMILIN SIFATINA (Alacaklının meşru hamil olmadığına dair şikayet)
3-ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ


Bu durumlardan birinin varlığı halinde, alacaklı 6 ay içerisinde İcra Tetkik Mercii'nden itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir.


 
İLAMLI İCRA TAKİBİ

Konusu para veya paradan başka birşey olan konularda ( örneğin; çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının bulunduğu hallerde başvurulan bir takip yoludur.Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir.Takip talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır.Borçluya icra emri gönderilir.

İlamlı İcraya Başvuru Halleri

*Mahkeme kararları

*Hakem kararları

*Mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler

*Noter senetleri

*Temyiz ve icra kefaletnameleri

İcranın geri bırakılması halleri:

*Zamanaşımı

*İfa

*Temyiz

BORÇLU İCRA TAKİBİNE İTİRAZI 7 GÜN İÇERİSİNDE İCRA TETKİK MERCİİ' ne üç nedene dayanarak itiraz edebilir:

1 - İLAMA AYKIRILIK İTİRAZI (Ilama Aykırılık İddiası İse Süreye Tabi Değildir.)
2 - BORCA İTİRAZ
3 - FAİZE İTİRAZ
Eski tarihli (2008) bir bilgi (güncel olmayabilir)

Merhabalar;
Öncelikle mesleki anlatımlarımızın sadece meslektaşlarımızın şifre ile girebileceği özel bir alanda olmasını doğru bulduğumu belirtmek isterim. Fakat meslektaşlarım benim için çok değerlidir ve özellikle yeni meslektaşlarım sizleri çok seviyorum, müvekkilleriniz karşısında yada karşı taraf karşısında daima saygın, ezilmeyen olmanızı; asla eksikliklerinizin, hatalarınızın altında ezik kalmamanızı diliyorum. Bu nedenle
bir ufacık da benim katkım olsun:
1= İhtiyadi haciz kararı alarak icra takibine başlama olanağınız var ise öncelikle bunu gerçekleştirin.Çünkü bu size iki yönlü kazanç sağlayacaktır;
a) Hızlı bir şekilde hareket etmiş olacağınızdan borçlunun mal kaçırmasını önemli oranda engellemiş ve takibinizi en kısa zamanda, hatta bazen icrai takibe başlamadan başarı ile sonlandırma olanağını elde etmiş olacaksınız.
b) Borçlu büyük çoğunlukla alacaklıyı arayacak ve müvekkiliniz alacaklı da sizin çabucak ilerlediğinizi görünce size güven sağlaması ve daha sonraki gelişmelerde de elinizin rahatlamış olması, hatta sırf bu güvenle bundan sonraki işlerini ve çevresindeki işleri de size getirmesini sağlamış olmanız söz konusu olacaktır.
2= Hangi takip yolunun seçildiğini de yazın. Yani Haciz mi, iflas mı.
Aman ha ! haciz yolu ile tahsil edebileceğiniz alacaklar var iken yanlışlıkla yada borçluya baskı yaparım da alacağı daha kolay tahsil ederim diye zinhar iflas yoluna gitmeyin.Sonra haciz yoluna dönmek istediğinizde sizden sonraki hacizler önünüze geçeceği gibi, dosyaya intikal eden paraları da haciz yoluna başvuranlar alır ve siz ne zaman biteceği bilinmeyen, çoğunlukla olumsuz bitecek bir maceraya atılmış olursunuz.
3= Kira alacağını takibe koyacaksanız "haciz yolu ile ve tahliye taleplidir" ibaresini mutlaka yazınız. Tahliye talep ettiğinizi yazarsanız tahliye için icra mahkemesine başvuracak olmasanız dahi alacağı daha kolay tahsil edersiniz.
Ayrıca, müvekkilleriniz sizden kiracısını çıkartmak istediğinde de sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açmak yerine icra yolu ile tahliye için olanakları sonuna kadar kullanın. çünkü kısa zamanda tahliye kararı çıkarabilir ve uygulatabilirsiniz.
4= Kira alacağı için takip talebinde bulunacak iseniz, Kira alacaklarının hangi ay için ne kadar olduğunu belirterek ayrı ayrı alt alta yazın. Her ay için takip tarihine kadar işlemiş faiz alacaklarını da hem oran olarak,hem de miktar olarak o ayın kira bedelinin altına yazın.
5= Tebligatların usulüne uygun olmasına dikkat edin.Değilse yeniden tebligat çıkarttırın.
6= Mal beyanında bulunmamadan ceza davası açmayı ihmal etmeyin. Birçok borçlu ödemeyeceği borcu sırf bu nedenle ödemektedir.
7= İcrada talep olmadan dosyada neredeyse hiçbir adım adılmaz. O nedenle daima ilerletebilmek için talep açın ve müdürden altına karar alın. Masraflarını yatırmayı da unutmayın.
Belki burada isim vermek doğru olmayacak fakat sizlere yardımcı olmak için, hatta tüm meslektaşlarıma bir öneri olarak Baki Kuru hocanın İcra ve İflas Hukuku El Kitabı'ndan birer adet el altında bulundurmayı ve baştan sona kadar dikkatlice okumayı özellikle öneriyorum.
Birde, 21 HD Başkanı Ali Güneren'in İstihkak ve tasarrufun İptali davaları kitabını bunun yanına ayrıca ekleyin. Çünkü bu davalar icra iflas hukukunda çok önemli yer tutar: Bir adet son yayınlanan icra iflas kanunu ve bu iki kitapla yolunuz açık olsun derim.

Ayrıca, www.takiptalebi.com adresine de bir uğrayın. Burada, Uyap uyumlu ve diğer takip talepleri vb.nden daha kullanışlı -çünkü doldururken bire bir form üzerinden görerek dolduruyorsunuz- form sitesi var.
İcra hukukuna hiç ısınamamış ve özellikle ceza hukuku alanında yoğunlaşmış, biraz da ehlikeyf çalışan bir meslektaşınız olarak icra konusunda şimdilik bunları önereceğim.
Yolunuz açık, bahtınız güzel olsun ...
sevgilerle.
2008 tarihinde yazılmış bir başvuru bilgisi (Güncel olmayabilir)

Sayın meslektaşlarım önemli bir hususu atlamışlar. İş takip talebini doldurmakla kalmıyor. Aynı zamanda adliyesi uyap sistemi ile tanışmış olanların, uyap sisteminede kayıt yapmaları ve diskete kayderek bu şekilde icra dairesine götürmeleri gerekiyor.Neyse ki Uyapla uyumlu icra takip programları çıktı

Takip senede dayanıyorsa, senedin iki adet sureti takibe eklenir.İkisininde avukat tarafından aslı gibidir şeklinde tastik edilmesi gerekir. Senedin bir örneği ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilir.
Son olarak vaktiniz varsa ve takibiniz çabuk sonuçlansın istiyorsanız numara, mühür basma ve tebligatları postaneye teslim etme işlerini bizzat yapın derim.
Büyük şehirlerde icra dairelerince takibin hazırlanması ve tebligatların postaya verilmesi nerede ise bir haftayı buluyor.
Ayrıca takip talebi, icra takibinin temeli olduğundan talebin hazırlanmasına ayırca önem verilmelidir. Takip talebi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değinmek istiyorum.
1) Alacaklınızın TC kimlik numarası, Sizin TC kimlik Vergi numaralarınız, adresler ve telefonlar takipte yer almalı .

2)Takip talebinde '' asıl alacağa işleyecek ... faiz '' demeyi unutmamalı. Yanlışlıkla toplam alacağa ibaresi kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmeli .

3)İstediğiniz faiz oranının yıllık mı, aylık mı olup olmadığı , akdi faiz mi , kanuni faiz mi olup olmadığı belirtilmeli .

4)Takip tarihine kadar işleyen faiz , tarihler ve işleyen faiz oranları ayrıntısı ile gösterilmeli.

5)Kısmi ödmelerin icra masrafları ve ferilere mahsup edilmesi (BK madde 84 'ün uygulanması )talep edilecekse,ki edilmeli , bunun takip talebinde yer alıp almadığına dikkat edilmelidir.

6)Faiz oranlarında meydana gelecek değişikliklerin dikkate alınması talep edilecekse (BK madde 105 )bununda takip talebinde yer alıp almadığına dikkat edilmeli.

Aklıma gelen hususları sıraladım. Umarım bir yanlışım olmamıştır.
Borçlunun adresi bilinmiyorsa

Sevgili arkadaşlar, icra dosyasını hazırladıktan sonra başarı ile sonuçlandırılması, yani alacağın tahsili gerek. Bunun için de borçlu'nun bulunması gerek.
Bu nedenle, son gelişmeler üzerine bir ekleme yapmak gereği duydum. Şöyle Ki: İcra müdürlüklerince borçlunun Türkiye genelinde mevcut son adresleri, araç veya taşınmaz mal varlıkları sorgulanarak tespit edilebilmektedir. Bunun için talep açmanız yeterlidir. Borçlunun adresini bilmiyorsanız : "Borçlunun mevcut adreslerinin tespiti için UYAP'tan sorgulama yapılmasını talep ederim" diye talep açmanız yeterlidir. Ayrıca, "Borçlu adına trafikte kayıtlı araçlar mevcut olup olmadığının UYAP'tan sorgulanmasını ve tespit edilenlerin kayden haczi ile; yine borçlu adına taşınmazların da hacze esas olmak üzere UYAP'tan sorgulanarak tespitini talep ederim" şeklinde talepte bulunduğunuzta sorgulama yapılacaktır. İcra müdürlüklerinin kullandığı proğramlara bunun için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Belki yoğun olabilirler ve sorgulama için dosyanızı bekletebilirler, ancak reddedemezler. Olmaz da, arada bazıları reddettikleri takdirde İcra Hakimliği'ne şikayet ile görevin yaptırılacağı gibi, ayrıca idari soruşturma ve yaptırım için Adalet Komisyonuna veya Bakanlığa, suç olması nedeniyle de C.Savcılığına şikayet olanağı vardır.
Sorgulamalar sonucu tespit edilen adreslere tebligat yapılabileceği ve hacze gidilebileceği gibi, taşınır ve taşınmazların da haczini kolaylıkla gerçekleştirmiş olacağız.
Başarılar, kolay gelsin.
İcra Takipleri (Başvuru)

Aşağıda vereceğim bilgiler mesleğe ilk başlayanların icra dairelerinde işine en fazla yarayacak olan bilgilerdir.

1)İcra takibi için ilk olarak pembe bir dava dosyası alın ve dosyanın içine öncelikle vekaletname(baro pulu yapıştırılmış),sonra çek yada senet yada ilam fotokopisi(aslı gibidir şeklinde avukat tarafından yapılacak),ödeme emri ve takip talebi olmak üzere sondan başa doğru bu sırada dizilir.Daha sonra dosyanın sol kapağına tebliğ mazbatası(tebligat zarfı) ve sened fotokopisi iel ödeme emri takılır ve arka kapağına ise senedin aslı ve takip talebi(avukatın icra dosyasında kalacak olan sureti) takılır ve dosya hazırlanarak icra dairesine gidilir.Arkadaşlar dosyanın sol kapağına takılan tebligat zarfı,ödeme emri ve sened fotokopisi borçluya gönderilecek olan belgelerdir,bu sebeple borçlunun adresini mutlaka doğru tespit ettirin.

2)Dosya hazırlandıktan sonra icra dairesine gidiniz ve tevzi bürosundan hangi icraya düştüğünü tespit ettirerek(istanbul da kota uygulaması olduğu için her avukatın icra diarelerinde belirli kotası bulunmaktadır) o icra dairesine gidiniz.Daha sonra icra müdür yada müdür yardımcısından herhangi birisine dosyayı getirerek "görüldü" alınız.İcra müdürü görüldü verirken borçluya gönderilecek olan ödeme emri ile dosyada kalacak olan ödeme emrine kaşa vurarak imzalar ve dosyanın esas massında işi bitmiş olur.

3)"Görüldü" alındıktan sonra ise dosya kayıt masasına getirilir.Kayıt masası genellikle icra dairelerinde tebligatların gönderildiği masadır.Kayıt masasına giderek öncelikle takip talebi ve ödeme emrininkayıtlı olduğu flash belleği memura veriniz ve UYAP sistemine kaydedildikten sonra dosyanızın üstüne kaşa ve mühür vurarak esas numarası verecektir.Verilen numara ilerde icra dairelerinde dosya takibi için gerekli olan numaradır.Daha sonra kayıt masasındaki memur esas numarasını verdikten sonra arka kapakta bulunan sened aslını ve takip talebi suretini kaşaleyerek size geri verecektir.Daha sonra dosyanıza harçların hesaplandığı harç fişini takarak ve sizden 5tl tutarında tebligat ücreti alarak sizi harç masasına yönlendirecektir.

4)Kayıt masasında işlem tamamlandıktan sonra harç masasına giderek harç fişinde yazılı olan tutarı ödemeniz gerekmektedir.Bu safhada öncelikle başvuru harcı ve vekalet harcı alınacaktır.Daha sonra harcı ödedikten sonra memur size harcın ödcendiğini gösteren bir fiş verecektir ve bu fişin birisini imzalayarak almanız ve dosyaya takarak takibi sonlandıracaksınız ve makbuzu dosyaya taktıktan sonra dosya indiren memura teslim ederek takibi başlatmış olacaksınız.Unutmamak gerekir ki icra takibi icra dairelerinde esas masası,kayıt masası ve harç masası,yazı masası olmak üzere dört masadan oluşur ve ilk başlangıçta yazımasası hariç diğer maslara yukarıda anlatılan şekilde müracat ederek işlem yapmanız gerekmektedir.

5)Son olarak unutmamak gerekir ki eğer işyeri hacizi yapacaksanız öncelikle icra dairelerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine damga vergisi adı altında bir vergi yatırmanız gerekmektedir eğer önceen vergi beyannamesinde gösterilmilşse yatırılmaya gerek olmadan beyanname suretini dosyaya ibraz ettirmeniz gerekmektedir.Damga vergisi sadece işyeri hacizlerinde olup mesken hacizlerinde gerekmemeketedir.

umarım yardımcı olabilmişimdir..saygılarımla..